CD Katsura Matsuzawa
AD+D Katsura Matsuzawa
P Yasuhiro Shimoka
A Kaori Ohata
PR Keiichiro Nishi

若き農業家集団のブランディング。
革命的な意思をあらわすステートメントの設定から
ブランドの足場固めをじっくりデザインした。